kon

71 363 58 75

604 674 840

biuro@domna5.pl

Warunki zwrotu projektu

1.    Zgodnie z prawem (Dz.U. 2000.22.271) Zamawiający ma prawo do zwrotu, bez podania przyczyny, zakupionej dokumentacji projektowej jeśli w terminie 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki zgłosi fakt odstąpienia od zakupu.

2.    Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie kompletnego projektu  w postaci nienaruszonej. Dokumentacja projektowa nie może nosić żadnych śladów użytkowania, w tym widocznych zmian adaptacyjnych i innych uszkodzeń. Zwracana przesyłka musi zawierać wszystkie elementy, z którymi była dostarczona. Okoliczności zwrotu należy uzgodnić telefonicznie.

3.    Do odsyłanej dokumentacji należy dołączyć oryginał lub kserokopię faktury VAT oraz oświadczenie o odstąpieniu od zakupu opatrzone datą i podpisem osoby, która dokonywała zakupu. Oświadczenie musi zawierać  także numer konta, na które ma być zwrócona kwota za projekt. Odpowiednio zabezpieczoną  paczkę należy odesłać na własny koszt na adres Pracowni.

4.    Po otrzymaniu zwrotu projektu Pracownia  prześle Nabywcy fakturę korygującą do podpisu,  której kopię należy odesłać na adres Pracowni.  Podpisana faktura korygująca będzie podstawą do zwrotu należności za projekt.

5.    Zamawiający ma prawo do bezterminowej jednokrotnej wymiany zakupionej dokumentacji projektowej na inny projekt  z oferty Pracowni Projektowej Dom na 5tkę. 

6.    Zasady wspomnianej wymiany, wraz z ustaleniem ewentualnych dodatkowych kosztów należy każdorazowo ustalać z Pracownią. 

7.    Przy wymianie projektu na droższy Zamawiający dopłaca różnicę w cenie projektu, przy wymianie na tańszy projekt Pracownia nie zwraca Zamawiającemu różnicy w cenie projektu.

8.    Wymianie może podlegać dokumentacja kompletna, bez widocznych uszkodzeń, zwrócona w stanie nienaruszonym. Projekt nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do wymiany.

9.    Koszty przesyłki towaru wymienianego ponosi  Zamawiający. 

10.    Pracownia ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności przedmiotu sprzedaży. W przypadku dostarczenia innego projektu niż wcześniej zamawiany wymiana odbywa się całkowicie na koszt Pracowni.  
?

 
Pracownia Projektowa Dom na 5tkę!
Aleja Wiśniowa 33 53-137 Wrocław tel.: 71 363 58 75 kom.: 604 674 840 biuro@domna5.pl
Copyright @ domna5.pl 2011